Feistritz Academy, verleent u hierbij toegang tot feistritzacademy.nl. De inhoud van de website van Feistritz Academy, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, en ander materiaal, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden.

Feistritz Academy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte Aansprakelijkheid
Feistritz Academy spant zich in om de inhoud van feistritzacademy.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op feistritzacademy.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Feistritz Academy. In het bijzonder zijn alle prijzen op feistritzacademy.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Feistritz Academy is niet verplicht de informatie op haar website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Alle content op de site is intellectueel eigendom van Feistritz Academy en mag niet zonder toestemming van Feistritz Academy worden verspreid of vermenigvuldigd, anders dan op de website van Feistritz Academy zelf.

Voor op feistritzacademy.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Feistritz Academy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Beveiliging
Feistritz Academy treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen garanderen een hoog beveiligingsniveau. Feistritz Academy controleert regelmatig of de door haar getroffen technische en organisatorische maatregelen voldoen aan het door haar nagestreefde beveiligingsniveau. Zo nodig zal Feistritz Academy direct aanvullende of vervangende maatregelen treffen.

Gebruik van uw gegevens
Feistritz Academy kan de door u verstrekte informatie en eventuele persoonlijke gegevens opslaan in haar computersystemen en kan uw gegevens op gegevensdragers, bijvoorbeeld papier, vastleggen. Het gebruik van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met wettelijke voorschriften en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor zover dit, gelet op de doeleinden van de verwerking van uw gegevens, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is.

Bewaar termijn van uw gegevens
Uw gegevens worden niet langer bewaard in een vorm, die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik. Uw gegevens zullen nooit doorgespeeld worden aan derden.

Gebruikersvoorwaarden
Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: “gebruiker” of “u”) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

Google Analytics
Feistritz Academy gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op Feistritz Academy de Google Analytics code met “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Cookiebeleid
Wij gebruiken cookies om FeistritzAcademy.nl te analyseren en daardoor beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijker te maken. De informatie is niet herleidbaar tot persoonsgegevens.

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. Op de website cookies & you staat beschreven hoe u cookies uit kunt zetten op verschillende webbrowsers.

Let op: als u uw browser zo heeft ingesteld dat deze helemaal geen cookies accepteert, dan kunnen sommige delen van de website niet goed werken.

Overig
Deze disclaimer/ privacy policy kan door Feistritz Academy worden gewijzigd.

Laatste wijziging disclaimer & gebruikersvoorwaarden Feistritz Academy – 9 januari 2019

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *